Booking.com สามารถเข้าถึงข้อความที่ที่พักส่งถึงลูกค้าไหม?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

135 โหวต
visible only to admins: 114 จาก 135 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน