Booking.com สามารถเข้าถึงข้อความที่ที่พักส่งถึงลูกค้าไหม?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

172 โหวต
visible only to admins: 142 จาก 172 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน