Quản lý đặt phòng

Cài đặt giới hạn của đặt phòng

Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng

Xử lý quá tải đặt phòng và vắng mặt

Xem tất cả 7 bài viết

Trao đổi với khách

Liên hệ với khách bằng extranet

Liên hệ với khách bằng Pulse

Trở lại Trang chủ