Quản lý đặt phòng

Cài đặt giới hạn của đặt phòng

Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng

Xem tất cả 7 bài viết

Xử lý quá tải đặt phòng và vắng mặt

Xem tất cả 7 bài viết

Trao đổi với khách

Liên hệ với khách bằng extranet

Liên hệ với khách bằng Pulse

Trở lại Trang chủ